Idea:

Vyvést současnou společnost z marasmu porušených lidských vztahů a dostat jí na úroveň, kdy člověk člověku bude člověkem (přítelem) a ne vlkem.

Bližší poslání a cíle
sepsané při založení společenství v roce 2016:

  • Nebojovat proti současnému způsobu života v naší společnosti, ale vytvořit mu alternativu.

  • Navrhnout, dle současných zákonů, co nejvíce funkční alternativu současného systému, pracující na základech spolupráce a vzájemné pomoci uvnitř tohoto společenství.

  • Navrhnout způsob jednání a chování uvnitř společenství mezi jejími členy, který bude sepsán do "morálního kodexu". Duch tohoto kodexu, založený na Božích principech, bude pro členy společenství závazný, budou jej dodržovat a ctít.

  • Zaregistrovat právní formu společenství. Tento kodex a model fungování společenství, bude základem pro vytvoření její právní formy.

  • Následně umožnit mezi členy společenství vzájemnou spolupráci a pomoc v rovině hmotné i duchovní. Člen bude moci svou pomoc (služby, výrobky) poskytovat ostatním členům za přiměřené náklady (včetně mzdových nákladů apod.).

  • Šířit ideu společenství mezi ostatní občany. Našim konáním - vzájemnou pomocí a obecně výhodami plynoucími ze členství - vzbudit zájem u dalších jedinců se zapojit do spolupráce uvnitř společenství.

  • Dotvořit organizační strukturu uvnitř společenství. Dle uvážení ji rozčlenit na centrálu a ekonomicky samostatné obecní komunity. Zavést pravidla mezi centrálou a lokálními - obecními - komunitami v duchu "morálního kodexu".

  • Následně zaregistrovat společenství jako politické hnutí, které od spodu, tedy z komunit lidí (samospráv), bude delegovat své zástupce.

 

Poznámka k poslednímu bodu: Změny zákonů ve skutečný prospěch nás všech (občanů ČR) je možné dosáhnout jen účastí v Poslanecké sněmovně a Senátu. Protože jednotlivci díky současnému volebnímu zákonu nemohou kandidovat, proto je v cílích uvažováno o vzníku hnutí, které bude mít šanci být zvoleno do zastupitelských struktur. Přijetím nového zákona o způsobu voleb, kdy bude kladen důraz na kvalitu jednotlivců a vzájemnou spolupráci mezi sebou, strany a hnutí stratí ve volbách smysl...