1. Přiznali jsme svoji bezmocnost nad řízením naši ekonomiky a společnosti jako celku – naše životy se staly neovladatelné.

 2. Dospěli jsme k víře, že síla větší než naše může obnovit naše duševní zdraví a životní i ekonomickou rovnováhu.

 3. Rozhodli jsme se předat svoji vůli a svůj život do péče Vyšších sil, Univerza, Vesmíru či Boha, tak jak ho my sami chápeme.

 4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou morální inventuru sebe samých.

 5. Přiznali jsme Vyšším silám (Universu, Vesmíru či Bohu), sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých chyb, plynoucích z ne zcela zpracovaných pocitů Viny a sebeobviňování, Apatií, Smutků, Strachů, Touhy, Hněvu a Pyšnosti dlící v nezpracovaném Egu. Návody k osobnímu růstu můžeme nalézt i na www.hawkins.support .

 6. Byli jsme zcela připraveni k tomu, aby Vesmír, Universum či Bůh odstranil všechny tyto naše charakterové vady.

 7. Pokorně jsme tyto Vyšší síly požádali, aby naše nedostatky pomáhali odstraňovat.

 8. Sepsali jsme listinu všech lidí, kterým jsme ublížili a dospěli jsme k ochotě jim to nahradit.

 9. Provedli jsme tyto nápravy ve všech případech, kdy situace dovolila, s výjimkou kdy toto počínání by jim nebo jiným uškodilo.

 10. Pokračovali jsme v provádění osobní inventury, a když jsme chybovali, pohotově jsme se přiznali.

 11. Pomocí modlitby a meditace jsme zdokonalovali svůj vědomý styk s Universem (Vesmírem či Bohem), jak jsme Ho chápali my, a modlili se či meditovali pouze za to, aby se nám dostalo poznání Vyšší vůle a síly tyto ekonomické a společenské změny uskutečnit.

 12. Začali jsme se aktivně zúčastňovat, každý dle svých schopností a možností, spolupráce uvnitř družstva Evoluce.

 13. Výsledkem těchto Kroků bylo, že jsme se duchovně probudili a tím jsme v důsledku toho přeměnili soupeřeni ve spolupráci v ekonomické i sociální oblasti. Díky tomu jsme projevili snahu předávat toto poselství ostatním občanům a uplatňovat tyto principy ve všech našich záležitostech.