ÚVOD

EGO člověka se ve svém vývoji posouvá a stává se stále víc a víc kultivovanější. Mění se a uvědomuje si, že služba je to, co je pro něho to DŮLEŽITÉ. Začíná tedy sloužit a pomáhat druhým. Toto EGO se pak v duchovní vědě nazývá JÁ. Mluví se dokonce o smrti EGA. Zvláště pak Východní náboženství tento termín často používá. Nejde o smrt, tak jak jí chápe Západoevropan, ale o transformaci. EGO skutečně zaniká, ale pouze ve svých projevech. Transformuje se do JÁ a tím jeho podstata zůstává, ale je na vyšší úrovni bytí. Ani tady vývoj nekončí. JÁ, tedy přepracované ego, pokračuje ve vývoji a dosahuje stavu, který bychom mohli nazvat obětí. Tato oběť je pochopitelně zcela a diametrálně odlišná od systémů sebemrskačství, či takzvaného obětování se, tak rozšířené v době misionářských praktik. I když i zde už mohou být první semínka oné skutečné oběti. Tato skutečná oběť je na příklad ukřižování Krista, výron duchovních bytostí za účelem vzniku člověka, Obětování se lidstvu ve smyslu Matky Terezy, či našeho J. A. Komenského (vzdělanost). My se ale přidržíme pouze onoho druhého stupně, tedy stupně, který značí pomáhání druhým. I tak s ním v současné situaci budeme mít velké problémy, jak vyplyne následně z dalšího textu.

Takže JÁ člověka je a zůstane zachováno a to dokonce i ve stavech velmi vysokých světů nad námi, tedy v něčem čemu na Východě říkají Nirvána. To co se ale stane, je pro materialisticky uvažujícího člověka poněkud těžko pochopitelné. Jde o změnu, která nastává při odchodu z materialistické, pozemské planiny do stavu, který nevykazuje formy, ale pouze myšlenky, tedy do Myšlenkového světa. Tady totiž přestává platit lidská logika založena na předpokladu, že jedna forma plus druhá forma jsou formy dvě a začíná platit to, čemu já osobně říkám Boží logika a co lze vyjádřit vztahem vše je ve všem. Tedy řečeno matematikou – nekonečno + nekonečno = nekonečno. Celek i část jsou si rovnocenné a vzájemně zaměnitelné. Celek je zároveň částí i celkem a část je jak částí, tak i celkem. Každý duchovní člověk, tedy skutečně duchovní, vám potvrdí, že v každém z nás je Boží jiskra. A kde je Boží jiskra, je už Bůh sám o sobě. Bůh je nedělitelný, je všudypřítomný a stojí mimo náš čas a mimo náš prostor. Tento stav nazírání Boha je dán zasvěcencům všech dob a všichni bez rozdílu mluví stejnou řečí. Z očí lidí se na svět dívá to, co zde nazýváme Bohem a protože tento zasvěcenec se dotahuje svým vědomím na úroveň těchto duchovních bytostí (Boha), tak i on se skrze tyto oči lidí dívá na svět a může pak prohlásit to samé, co říká David R. Hawkins. Dívám se na sebe očima ostatních lidí.

No a tady je první úskalí, kterému lidé, kteří mají k duchovnu daleko, nerozumí. Oni vidí oči darebáka, lumpa, lotra, zločince, potažmo i vraha. Tak kde je ten Bůh?

Vtip je v našem VĚDOMÍ. Úroveň našeho Vědomí určuje to, co vnímáme. Pokud sami jsme na nízké úrovni našeho Vědomí, pak nemůžeme vnímat nic jiného, nežli tomu odpovídající úroveň v očích toho, kdo se na nás dívá, byť to byl nevím jak vysoce postavený člověk ve svém vědomí. To je jedna stránka. Ta druhá spočívá v tom, že člověk, který se na nás dívá, má své vědomí také nějak zpracováno. Pokud je na nízké úrovni, pak se bude dopouštět přehmatů až zločinů a celý svět mu "bude ubližovat". Vysoce duchovní člověk pak v tom případě vidí, či řekněme vnímá, že dotyčný má nezpracované EGO, které je schopen lokalizovat jako samostatnou jednotku a vlastní vědomí, které je napojeno na Duchovní svět. Proto mluví o tom, že i z očí zločince se na něho dívá Bůh. Normální člověk ale nic takového nevnímá a tak má před sebou jen obyčejného člověka, protože sám je takový.

Takže, postupně jak zpracováváme své EGO, a měníme ho na JÁ, tak se blížíme ke stavu, že naše základní podvědomí (nevědomí), které je napojeno na vyšší světy, je nám stále bližší. Je tedy nutno rozlišovat to co nazýváme vědomím a to je to, v čem se uvědomujeme a v čem máme svobodnou vůli, od toho, co se nazývá nesprávným názvem podvědomí nebo také nevědomí a co je napojeno na Vyšší světy. Názvosloví tady značně pokulhává a tak je dobré danou věc víc popsat, aby bylo jasné, oč jde.

Jak je to s vývojem (evolucí) našeho vědomí.

Naše vědomí, ostatně jako všechno v tomto Univerzu, podléhá vývoji. Zde se nebudeme podrobně zabývat tímto fenoménem a zájemce odkazuji na knihy pana Antonína Mareše (po přihlášení sekce Uložistě dat), ale podíváme se přímo na stav, ve kterém tento vývoj probíhá a také na to, co to vše znamená.

Jak již bylo naznačeno dříve, tak naše vědomí se dělí na dvě velké skupiny. Je to naše vlastní bdělé vědomí, které v současném Vesmíru rozvíjíme a na naše podvědomí nebo také nevědomí, které je naší spojnicí s naším domovem, kterým je Duchovní svět. My ale vše zatím hodnotíme pouze k mnohem nižšímu světu a to je svět Myšlenkový. Nižší pochopitelně jen ve vztahu k Duchovnímu světu. Před člověkem je ještě velmi, velmi dlouhá cesta ve vývoji jeho vědomí. Když uvážíte, že současného stavu, tedy bdělého vědomí ve smyslu sebeuvědomění si sebe sama, dosáhl až teprve po čtyřech Vesmírech, které šly za sebou (Jde tedy o stav, který je, či ve skutečnosti spíše byl, označován za Velký třesk /takže to už tu bylo 4x/) a bude mu následovat ještě několik těchto Vesmírů. To o čem tu budeme mluvit je ale stav, který je dosažitelný v tomto Vesmíru a na této Zemi. Jak sami uvidíte, jde přesto o epochální výšiny, do kterých se může člověk na této Zemi propracovat.

Pan David R. Hawkins na základě dlouhodobého výzkumu lidského vědomí a na základě prací Carla Junga a pochopitelně i Sigmunda Freuda a dalších, stanovil pro vývoj lidského vědomí jisté stavy. Vytyčil logaritmickou stupnici od 1 do 1000 a na ní umístil jednotlivé tyto stavy. Takže se nyní podíváme v souhrnu na to, jak mu to vychází a jak jednotlivá vědomí zařadil.

 Stupnice vědomí

V levé části jsou ve skupinách soustředěna Vědomí, která vytvářejí jisté stavy. Úplně dole je skupina Vědomí s úrovní do 200. Tato úroveň, na kterou se podíváme ještě důkladněji, je jako celek něčím zvláštní.

To něco je stav EGA a jeho vztah k tomuto vědomí. Toto Ego není ještě propracováno a tak vlastně v těchto vědomích "kraluje". Pochopitelně se vzrůstajícím stavem tohoto vědomí, jeho úloha slábne. Je ale i v nejvyšších příčkách dostatečně silné.

Úplně nejnižší stav je stav, který je ohodnocen na logaritmické stupnici hodnotou 20. Jde o stav STUD. Názor lidí na tomto stupni na svůj život i na život kolem sebe se může zjednodušeně vyjádřit slovem BÍDNÝ. 

Dalším stavem je stav, který má hodnotu 30. Jde o stav VINY a také tento stav neposkytuje příliš lichotivý pohled na život. Vyjadřuje se stavem ZLÝ.

Následuje stav s hodnotou 50 a s označením APATIE. To je svět bezdomovců a celkových vyvrhelů. Kteří vidí svět jako BEZNADĚJNÝ.

Poté je tu stav 75 a apatie přechází do stavu označovaného jako SMUTEK. Zde se projevuje v životě jako TRAGEDIE.

V dalším stupni pak smutek vystřídá s hodnotou 100 STRACH. Lidé na tomto stupni vidí svět jako DĚSIVÝ.

No a dostáváme se k hodnotě 125, která představuje TOUHU. Zde se lidé poprvé, i když, jak si ukážeme dále, nepříliš úspěšně snaží vymanit z pout EGA. Problém je vtom, že před ním (tedy před EGEM) touží uniknout, místo toho, aby ho zpracovali, a to dost dobře nejde. Výsledkem je pouze to, že to PŘINÁŠÍ ZKLAMÁNÍ.

To vše vede do posléze do stavu s číslem 150 a to do stavu HNĚVU. Co hněv umí, je dobře známo z dějin, kdy hněvem rozezlený dav byl schopen zničit vše, co mu přišlo do cesty. Že tento stav vnímá okolní svět jako NEPŘÁTELSKÝ je snad logické.

Po tomto stavu přechází stav s označením 175 a tedy stav, který můžeme označit jako HRDÁ PÝCHA / PÝCHA. Jde o pohled na svět, který lze vskutku označit jako NÁROČNÝ.

No a nastává první velký zlom

Od stavu 200 nahoru se dostává EGO pod kontrolu. Hodnota 200 značí ODVAHU a také značí to, že svět kolem sebe začínáme vnímat jako PŘIJATELNÝ.

Další úroveň 250 je NEUTRALITA. Jde o to, že se již nesnažíme předělávat svět, ale začínáme ho vnímat tentokráte již jako USPOKOJIVÝ.

Na hodnotě 310 OCHOTA se začíná projevovat naše snaha a náš zájem, byť dosud málo progresivní, o spoluúčast. Svět vnímáme jako NADĚJEPLNÝ.

Následuje hodnota 350 PŘIJETÍ a to je již vyložená snaha o spoluúčast a přijetí odpovědnosti. Svět se začíná jevit jako HARMONICKÝ.

Další dílčí zlom

Nastupuje ROZUM a s ním úroveň 400. Pohled na svět se mění a svět se jeví jako SMYSLUPLNÝ. Tady je ale nutno rozlišovat. Ve spodní části (do 460) jde o stav rozumu spíše dle NEWTONA nad touto hranici pak jde o pohled EINSTEINA.

Nastává druhý velký zlom

Hodnota 500 a LÁSKA je něčím, co ukazuje život velmi PROSPĚŠNÝ. Je snad pochopitelné, že tu není řeč a ani nemůže být, o lidské lásce. To co lidé mají za lásku je v drtivé většině pouze emoce. Láska muže a ženy je cosi, co sem opravdu zasahuje velmi a to zdůrazňuji, velmi okrajově. Jde o skutečnou Lásku, tedy o vnitřní stav toho kterého z nás. Tento stav má zcela pod kontrolou už naše EGO a v tomto stavu vědomí se jedná již jen o JÁ, což je zhola něco jiného. Tento stav plně koresponduje se stavem nebeských bytostí a ty mu rozumí. Je to stav hluboké modlitby a rozjímání, které je vlastně vedeno při bdělém vědomí.

Hodnota 540 je stupňováním této LÁSKY a původně byla označována jako RADOST. Názor na život se mění a je vnímán jako ÚPLNÝ.

Dodatečně (v dalších dílech) je na post 570 delegována skutečná duchovní RADOST, která znamená ještě vyšší stav pohledu na žití a to ve smyslu DOKONALÉ ÚPLNOSTI.

Nakonec je tu poslední velký zlom

Tady se již dostáváme mimo většině lidí pochopitelné stavy. Jde o stav 600 a vyšší, který je charakterizován MÍREM a jde o to, že je z této roviny svět vnímán jako DOKONALÝ. Lidé nacházející se na této rovině jsou těmi, kdo zde na Pozemské planině přinášejí osvícení a poznání, které posouvá evoluci mílovými kroky. Jde o takové lidi, jako jsou Matka TEREZA či na zcela vysokých postech Ježíš NAZARETSKÝ či BUDDHA. Tuto rovinu zde dále nebudeme rozebírat, protože tito lidé se v naší populaci nacházejí opravdu ojediněle. V současné době v České republice z dospělých lidí není nikdo, kdo by tuto úroveň dosahoval.

Vaše dotazy k článku můžete napsat do nového komentáře.

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit