Setkáváme se stále s tím, že lidé kolem nás ne zcela chápou a rozumí tomu, jak se člověk vyvíjí, respektive, jak jeho Vědomí, tedy on sám, prochází tímto hmotným prostředím, ve kterém se inkarnoval. Tělo je jen kabát, který si navlékl a který opět svleče, až projde tímto jedním životem, aby na "druhé straně" jednak dotáhl své resty z tohoto průchodu, tedy aby doprožil veškeré události, které svým počínáním zde na Zemi započal a tím zjistil jejich celkovou hodnotu, a jednak aby se poté připravil na další kolo, ve které zde na Zemi opět bude dále zušlechťovat své Vědomí, tedy své Já, tedy sebe sama. Pro pochopení tohoto "školeni" zde na Zemi je velmi vhodné porozumět tomu, co nám odkázal David R. Hawkins ve svém systému, v němž je možné mimo jiné i testování a tím i porozumění lidskému Vědomí jak ve smyslu toho, kde se momentálně nachází, tak i ve smyslu toho, kam směřuje.

David R. Hawkins použil logaritmickou stupnici v rozsahu 1 až 1 000. Přičemž 1 je úroveň vědomí bakterie a 1 000 je vědomí Avatarů. Pro nás, tedy běžné lidstvo, se tento rozsah zmenšil na rozsah v hodnotě 20 až 600. Úroveň 20 je nejnižší známou úrovní kterou člověk má a úroveň 600 je pak úrovní, kdy člověk se svým Vědomím je vlastně už na "úrovni", kdy pro něho jeho hmotné tělo přestává mít význam ve smyslu jeho vlastního vývoje. Pokud ho i nadále používá, tak je to z důvodů, které jsou jiné a které jsou především odvozené od pomoci těm druhým. Jde vlastně o cíleně povznášení úrovně lidstva skrze sebe sama.

Nyní si na MAPĚ VÉDOMÍ ukážeme jednotlivě stupně a pak je ve stručnosti rozebereme tak, aby jejich úroveň byla dobře pochopitelná.

Začneme tím nejzákladnějším. Tedy začneme odspodu této mapy, Nežli to učiníme, tak bychom  zde chtěli vyjasnit jednu věc. Rozdíl od vědomí buňky k člověku je 20 bodů a rozdíl od nejníže testovaného člověka k tomu, který zažívá již Blaženost je 600—20=580 bodů. To vypadá jako nepoměr, ale jde o chybný závěr. Vědomí člověka i na nejnižší úrovni je již hodně propracované co do šířky. Člověk se například dokáže uvědomit sám v sobě. Proto je to tak, že každý nový stupeň (buňky, rostliny, zvířata a lidé) musí ve svém stupni začít od nejnižších stavů a to proto, aby svým Vědomím pronikly (produchovnili) svůj nový stav. Jde o systém OPAKOVÁNÍ, který je pro náš vývoj tak důležitý. Tento systém opakování není ale vlastně opakování starého a již naučeného beze změny. Jde o opakování starších principů v novém prostředí a v nových vztazích. Celý tento systém vývoje tím velmi sílí a je tím neustále zpevňován co do kvality.

Stav 20.

Člověk s tímto vědomím je tím, kdo je v úrovni vědomí veden pod označením STUD. Už z tohoto názvu je zřejmě o koho půjde. Jeho názor na život je v tom smyslu, že život je bída. Bohem tento člověk pohrdá. Svět je pro něj něčím, co je veskrze nepřátelské. Jeho úroveň vědomí je na hodnotě 20. To je hodnota, která byla vytestovaná i u ryby. Výše jeho vědomí je tedy stejná jako i u tohoto živočicha. To by mohlo mnoho lidí zmást a mohli by namítat, že to není možné. Proto to zde znovu prezentujeme a znovu na to poukazujeme. Hodnota lidského vědomí je ukazatel na stupnici. Tato hodnota ale nic neříká o tom jak hodně nebo málo je toto vědomí mohutné co do kapacity neboli také můžeme říci co do šířky. Aby to bylo úplně jasné, tak si to představte tak, že jde o stupně tepla a hodnotu varu v hrníčku a v obrovském kotli. Obě zařízení dosáhnou hodnotu sta stupňů, ale kapacita naakumulovaného tepla je v každém z nich zcela odlišná. Zrovna tak je to i s výší lidského vědomí. Na druhé straně je nutno uvážit, jak člověk zachází se zvířaty, když i on může mít stupeň vědomí na úrovni, která je nižší než u mnoha těchto zvířat!!!

Stav 30.

Je charakteristický VINOU. STUD tedy přechází do VINY. Ale pozor. Jde opět a zase o to, že jsou tu obviňování ti druzí a celý svět z toho, že se cítím vinen a proto se za to musím mstít. To přeci oni za vše můžou.

Stav 50.

Tady to už přechází do APATIE. VINA sráží člověka na úroveň APATIE. Vypadá to, jakoby klesal ve svém vývoji. Zdání ale klame. On se jen stahuje a připravuje se na další. Stažením se ale jeho schopnosti rostou a tak může už zde být agresivní (víz politici), ale zároveň maximálně nedůvěřivý a neschopný jakékoliv spolupráce.

Stav 75.

Stav se stupňuje do SMUTKU. A opět se tu transformuje APATIE na SMUTEK. Jenomže pozor. Opět je to vlastně vnější projev, podle kterého je tento stav nazván. Stav uvnitř daného člověka je doslova peklem. On je stažen sám do sebe, protože vše a všechny vnímá jako ty, kdo jsou proti němu. Tento člověk nemá přátele a ani je mít nemůže.

Stav 100.

A nastupuje STRACH. SMUTEK se mění na vyšší vibraci a to na STRACH. Jde o první viditelnou změnu, která se začíná vzpírat vládě EGA a která předznamenává budoucí. Přestože strach je nepříjemný a je tím i nežádoucí, je zároveň prospěšný, protože se začíná velmi odlišovat od současné pasivity a začíná se více obávat o sebe sama. Je pochopitelně řeč o EGU. EGO se zároveň začíná vzpírat samo proti sobě a zároveň se o sebe obává proto, že se si sebe stále více uvědomuje a to ho zároveň i děsí. Aby to vše zvládlo, tak pochopitelně vše a to včetně tohoto strachu hází na vnější svět a tedy na ty druhé.

Stav 125.

Nastupuje TOUHA. Je pochopitelné, že STRACH je vystřídán TOUHOU. Je tu sice stále obviňování těch druhých a světa ze všech možných i nemožných situací a prekérních stavů, ale je tu znatelná snaha z toho všeho uniknout a dosáhnout něčeho lepšího. Zde se neřeší jak a za jakou cenu. Zde je jen touha, která je hnacím motorem.

Stav 150.

Je tu HNĚV. Konečně je zde stav, který dotyčného staví do pevné pozice odporu. Stále má pocit, že mu všichni ubližují, ale už to nechce snášet jen tak, Tedy dle jeho názoru beztrestně. Už se chce za svůj "zpackaný" život mstít. Při vzpourách vězňů ve věznicích se tito na okamžik ocitnou v tomto stavu HNEVU, když předtím byli pouze většinou ve stavu TOUHY. HNEV má ale vyšší vibrace a tak vězně se nedaří jen tak zpacifikovat, protože ti se nechtějí vrátit zpět do pasivnějšího stavu TOUHY.

Stav 175.

No a máme tu PÝCHU. Nebo také HRDOU PÝCHU. Tento stav je vystupňováním sebevědomí EGA, které začíná mít pocit, že už zkonzumovalo všechnu moudrost světa a vlastně už nikoho nepotřebuje k tomu, aby rozhodovalo. Protože stále je tu stav, že ostatní jsou nepřátelé, tak se snaží je ovládnout a tím si zajistit své postavení. V domnění, že na to má, je ochotno i k velmi "odvážným" činům.

Schéma spodní části tabulky

Jak je vidět ze schématu, tak dosažením stavu, který by atakoval stav vědomí 200, nastává obrovský zlom. Ten spočívá v tom, že dosud vládnoucí EGO se musí dostat pod kontrolu progresivních sil vlastního VĚDOMÍ, které začíná přebírat otěže dalšího vývoje. To je ale problém, protože systém EGA má pocit, že je usilováno o jeho nebytí. To, že jde o transformaci a jeho podřízení se vyšším cílům naprosto a striktně odmítá. Proto má tendenci se na stavu 175 zauzlit a jakoby zatvrdnout. Tady je opravdu problém a jedinec, který dosáhne tohoto stavu, musí vyvinout nebývalé úsilí, aby odpor EGA zlomil.

Stavy 200 až 399.

Tyto stavy představuji postupně: ODVAHU, NEUTRALITU, OCHOTU a PŘIJETÍ. Všechny tyto stavy jsou těmi, kdy jedinec vnější svět a lidí v něm nevnímá jako nepřátelské, ale jako cosi, s čím chce být v kontaktu a chce se účastnit na budování společných věcí a projektů a pochopitelně chce a má tendenci ostatním pomáhat. Tato pomoc je většinou ještě stále problematická, protože mnohdy ve snaze pomoci nadělá spoustu problémů. Důležité ale je, že jde o naprostý zvrat v chápání světa a lidí v něm. Jak prochází jednotlivé stavy od 200 do 399, tak jeho síla a přínos společné věci jsou stále víc a víc patrnější.

Stavy 400 až 499.

Toto je stav KOMBINAČNÍHO ROZUMU. To je oblast vědomí, ve které se pohybují "vědci" všeho druhu. Rozum, pochopitelně máme všichni i ti co mají úroveň jen 20, ale KOMBINAČNÍ ROZUM je něco jiného. Lidé s touto úrovní jsou těmi, kdo jsou pevně přesvědčeni, že vše se dá vyřešit logikou a rozumnými kombinacemi. Tito lidé vlastně KOMBINACNI ROZUM zbožštili a jsou přesvědčeni o jeho všemohoucnosti. Tito lidé nepotřebují Boha, protože jim jaksi nesedí do jejich hypotéz a úvah, které jsou vedeny čistě materialisticky. Z uvedeného je jasné, že strop této úrovně vědomí bude opět něčím, co je těžko překonatelné. Je to podobné jako s dosažením úrovně 200 z nižších úrovní; Důvod je jasný. INTUICE je cosi, co narušuje kauzalitu, tedy systém PŘÍČINA - NÁSLEDEK. Přestože tito lidé mohou být i věřící, tak pro své teze Boha nepotřebuji a uznat jeho vedoucí roli i na poli vědy je pro ně oříškem.

Stavy 500 až 599.

Jde o stav skutečné LÁSKY a skutečné RADOSTI. V případě LÁSKY jde o stav, který většině lidí není znám. Jde o to, že to co je míněno pod tímto slovem, je emoce, která má protihodnotu v žárlivosti či dokonce v nenávisti; To o čem mluvíme je ale cit, jehož základ je v nelineárním, tedy duchovním světě a který, a to za všech okolností, je jen systémem DÁVÁNÍ. RADOST je pak prožívání božského stavu, který je slovy vlastně nepopsatelný.

Stavy 600 a vyšší.

Je vlastně zbytečné se pokoušet o jejich popis, protože pouze ten, kdo cosi ví o duchovnu je schopen tušit o čem je řeč. Ale i on, pokud tyto stavy nezažije, není schopen o nich mnoho říci. V současné době se na území České Republiky nevyskytuje v dospělém stavu nikdo, kdo by této hodnoty (600) dosahoval! Z tohoto konstatování je zřejmě, o jak vzácný stav se jedná.

Co říci na závěr?

Závěrem je vhodné připomenout skutečnost, že člověk není a nemůže být nikdy zcela definován jen tím, na jaké úrovni se nachází. Jednak proto, jak již zde bylo zmíněno, že jeho kapacita co do šířky zvládnutých životních úkolů a také i jejich hodnota je u každého jiná. To ani nemluvíme o různých karmických vazbách a úkolech. Takže i z toho důvodu lidé na stejné úrovni vědomí nemohou být stejní, ale přesto jsou si podobní v tom, co konkrétně nahlížejí a jak reagují na vnější svět.

Problém s úrovní vědomí je ještě v tom, že konkrétní člověk obvykle není přesně "usazen" na tom kterém vědomí, ale toto vědomí je tím nejintenzivněji se projevujícím stupněm tohoto vědomí. Proto může mít i jistý "přesah" ve směru vzhůru. Jakoby již cítil či vnímal vyšší stupeň. Ve směru dolu se ale jedná o větší problém.

Opuštěné úrovně vědomí nejsou někam odhozeny. Překonání úrovně znamená to, že je zpracovaná a zapracovaná do dané osobnosti a tak není na překážku ale ku pomoci. Ne každá úroveň je ale stoprocentně zpracovaná a tím tedy de facto odložena, ale zůstává zde mnohdy jistý, hodně nebezpečný, zbytek, který není zcela zpracován. Co to může mít za následek, je zřejmě z dalšího.

Hitler i Lenin byli na úrovni 400. V době své hlavní "slávy" ale spadli pod úroveň 100. Otázkou je proč?

Jsou tu dva aspekty, které to způsobí. Dotyčný nemá zcela zpracované, tedy propracované příslušné stavy svého vědomi k tomu, aby byly definitivně odloženy, a dostane se do prostředí, ve kterém ostatní jedinci vykazují hodnotu vědomí na mnohem nižších úrovních vědomí. Dojde k pokusu vyrovnat celkovou úroveň všech vibrací, tedy sladit neboli zharmonizovat prostředí na stejnou frekvenci.

To je snaha atraktorového pole, pokud jedinec není dostatečně odolný tím, že se frekvenčně zachycuje svými nezpracovanými stavy nedobře propracovaných stupňů vědomí, je na problém zaděláno. Pokud nastane opak, tak tohoto jedince toto prostředí nesnese a vyloučí ho. U nás je tímto padlým prostředím to, co tu nazýváme politickou scénou. Hodnota tohoto prostředí sama o sobě je hodně pod úrovní 100, tedy je prostředím, které je lidem nepřátelské a to ve všech směrech. Proto jediným možným řešením tohoto stavu je ho nahradit zcela novým prostředím s tvůrčí atmosférou.

Vaše dotazy k článku můžete napsat do nového komentáře.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit