Svým přístupem na „www.evoluce.eu“ (dále jen “my”, “naše”, “nás”, “www.evoluce.eu”, “https://www.evoluce.eu”, Poskytovatel), souhlasíte s následujícími Všeobecnými smluvními podminkami užívání. Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte „www.evoluce.eu“, nevstupujte na něj a nepoužívejte jej. Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom vás o této změně informovali. Přesto je rozumné tyto Podmínky průběžně sledovat vzhledem k tomu, že používáním „www.evoluce.eu“ s nimi souhlasíte.

 

Tyto Podmínky jsou vytvořeny pro Vaši ochranu i družstva EVOLUCE. Máme čisté úmysly a naším záměrem není Vám jakýmkoliv způsobem ublížit.

 

Všeobecné smluvní podmínky užívání

služeb poskytovaných společností Evoluce, družstvo na stránkách evoluce.eu (dále jen „Podmínky”)

 

Naše stránky beží na systému Joomla, což je řešení internetového redakčního systému, které je vydané pod licencí „General Public License“ a které je možno stáhnout z www.joomlaportal.cz. Joomla software pouze zprostředkovává internetové informace. Pro další informace o Joomla navštivte: http://www.joomlaportal.cz.

Zavazujete se nepřispívat na naše stránky pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve vaší zemi, zákony v České republice, kde sídlí „www.evoluce.eu“, nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z www.evoluce.eu a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že „www.evoluce.eu“ má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to bude považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi.

Přestože „www.evoluce.eu“ ani Joomla neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám a pro společnou ochranu společných dat dělá družstvo maximum možného, nepřebírá „www.evoluce.eu“ ani Joomla zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto Podmínky se skládají z následujících částí, které společně tvoří nedílný celek všeobecných smluvních podmínek užívaní služeb poskytovaných společností Evoluce, družstvo

 1.1.1. tyto obecné smluvní podmínky obsahující základní práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele a odkazující na další části Podmínek (dále jen „Obecné Podmínky”);

 1.1.2. zásady ochrany osobních údajů upravující zejména práva a povinnosti související se získáváním, správou a zpracováním osobních údajů Uživatelů (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů”);

 1.1.3. zásady uživatelského obsahu upravující zejména pravidla dovoleného a nedovoleného Uživatelského obsahu a/nebo Nahraných souborů (dále jen „Zásady Uživatelského obsahu”);

 1.1.4. pravidla oznámení o závadném obsahu upravující náležitosti oznámení o právně závadném Uživatelském obsahu (dále jen „Pravidla Oznámení”).

    Pro vyloučení pochybností jsou Zásady ochrany osobních údajů, Zásady Uživatelského obsahu a Pravidla Oznámení nedílnou a závaznou součástí těchto Podmínek.

1.2. Zaregistrováním se a vytvořením účtu uživatele, nahráním souboru na Server, stažením souboru ze Serveru nebo jakýmkoliv jiným užitím Služeb souhlasíte jakožto Uživatel s těmito Podmínkami a zavazujete se dodržovat pravidla v nich uvedená, včetně Zásad ochrany osobních údajů, Zásad Uživatelského obsahu, Pravidel Oznámení a veškerých pravidel a dalších podmínek, na které tyto Podmínky odkazují. V případě, že s těmito Podmínkami a jejich dodržováním nesouhlasíte, nejste oprávněn(a) užívat Server ani Služby poskytované prostřednictvím Serveru.

1.3. Definice. Pro účely těchto Podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

 1.3.1. „Poskytovatel” Služeb na Serveru je společnost EVOLUCE, družstvo, IČ: 05007879, se sídlem Zemědělská 358, 664 63 Žabčice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 5608, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 1.3.2. „Uživatel” je fyzická či právnická osoba, která užívá Služeb Poskytovatele nebo která se zaregistrovala na Serveru. Neregistrovaný Uživatel, Registrovaný Uživatel a Ověřený Uživatel jsou v těchto Podmínkách společně označováni jako „Uživatel”.

  1.3.3. „Server” je soubor aplikací, webového rozhraní a dalšího funkčně nebo technicky souvisejícího hardware a software sloužící pro zajištění přístupu ke Službě ze strany Uživatelů a poskytování Služby, a to zejména prostřednictvím domén evoluce.eu.

 1.3.4. „Služba” představuje soubor služeb poskytovaných Poskytovatelem Uživateli spočívajících zejména v ukládání, sdílení a stahování obsahu informací poskytnutých Uživatelem, také ve smyslu ust. § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v účinném znění.

 1.3.5. „Nahrané soubory” jsou veškeré soubory uložené (uploadované) Uživatelem na Server, veškeré soubory zkopírované na Serveru Uživatelem ze souborů již dříve nahraných jinými Uživateli na Server a veškeré soubory zkopírované na Server Uživatelem prostřednictvím Služby ze souborů uložených na jiných serverech a datových úložištích. Nahrané soubory jsou Poskytovatelem uloženy na úložném prostoru Serveru. Každý Nahraný soubor je jednoznačně identifikovatelný přes svou unikátní adresu URL (např. http://www.evoluce.eu/download/jmeno_souboru).

 1.3.6. „Uživatelský obsah” představuje veškeré informace Uživatelem uložené či jinak zaslané nebo umístěné na Server, a to především ve formě Nahraných souborů, textů, komentářů nebo soukromé pošty.

 1.3.7. „Oznámení” je zpráva o porušení práva dle čl. 6 těchto Podmínek.

 1.3.8. „Registrace” představuje správné a úplné vyplnění povinných registračních údajů, vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami a odesláním registrace v registračním okně Serveru.

 1.3.9. „Neregistrovaný Uživatel” je uživatel, který neprovedl Registraci.

 1.3.10. „Registrovaný Uživatel” je uživatel, který provedl Registraci.

 1.3.11. „Ověřený Uživatel” je uživatel Serveru, který v souladu s těmito Podmínkami provedl Registraci a jeho totožnost byla potvrzena jiným stávajícím Ověřeným Uživatelem nebo dlouhodobě aktivně používá Server po dobu 1 roku. Převod do sekce „Ověřený Uživatel“ není automatický a je uskutečněn na základě žádosti, zaslané písemně mailem nebo odpovědním formulářem a není na něj právní nárok.

 1.3.12. „Nabídka Poskytovatele” znamená aktuální a platně uveřejněnou nabídku Služeb pro daného Uživatele umístěnou na Serveru.

 1.3.13. „Podmínky” znamenají nedílný a závazný soubor Obecných Podmínek, Zásad ochrany osobních údajů, Zásad Uživatelského obsahu a Pravidel Oznámení.

 

 2. Poskytované Služby

 2.1. Poskytovatel umožňuje Registrovanému nebo Ověřenému Uživateli využívat tyto Služby:

 2.1.1. poskytování prostoru na stránkách evoluce.eu pro svobodné vyjadřování názorů k tématům na těchto stánkách prezentovaných prostřednictvím zabezpečené privátní sítě internet;

 2.1.2. poskytování prostoru ve společné sociální síti pro Nahrané soubory, jejich správu a jejich sdílení prostřednictvím zabezpečené privátní sítě internet;

 2.1.3. poskytování úložného prostoru pro Nahrané soubory, jejich správu, opětovné stažení a jejich sdílení prostřednictvím zabezpečené privátní sítě internet;

 2.1.4. možnost stahovat sdílené Nahrané soubory dalších Uživatelů;

 2.1.5. soukromou poštu a služby partnerských programů; a

 2.1.6. další služby dostupné na Serveru dle tam uvedených podmínek.

2.2. Pro využívání všech služeb dle čl. 2.1.1. a 2.1.6 Podmínek je třeba registrace Uživatele.

2.3. Poskytovatel je oprávněn vyhradit poskytování určitého typu Služby pro Ověřené Uživatele.

 

 3. Uživatelé a Rozsah poskytovaných Služeb

3.1. Služby nabízené Poskytovatelem může využívat Neregistrovaný Uživatel, Registrovaný Uživatel, a Ověřený Uživatel.

3.2. Neregistrovaný uživatel může (v závislosti na aktuální Nabídce Poskytovatele) využívat jen základní informace o obsahu serveru a nabídce služeb.

3.3. Registrovaný uživatel může (v závislosti na aktuální Nabídce Poskytovatele) využívat služeb:

  3.3.1. vkládat a komentovat články na Serveru Poskytovatele;

  3.3.2. vkládat a komentovat články na společné sociální síti umístěné na Serveru Poskytovatele

  3.2.3. nahrávání a stahování souborů přes webové rozhraní Serveru.

  3.3.4. využívání soukromé interní pošty;

  3.3.5. využívání partnerských programů.

3.4. Ověřený Uživatel může (v závislosti na aktuální Nabídce Poskytovatele) využívat služeb:

  3.4.1. dostupných pro Registrované Uživatele dle čl. 3.3. těchto Podmínek;

  3.4.2. využívat rozšířený přístup do běžné Nabídky Poskytovatele  a spolupodílet se na tvorbě stránek;

  3.4.3. využívat přístup do Nabídky Poskytovatele pro sympatizanty družstva EVOLUCE a spolupodílet se na tvorbě této sekce stránek;

  3.4.4. hodnotit kvalitu informací ze stránek a souborů.

 

 4. Práva a povinnosti Uživatelů

4.1. Uživatel je povinen uvádět při registraci pravdivé, aktuální a úplné údaje identifikující jej jako Uživatele. Pakliže Poskytovatel zjistí, že údaje nejsou pravdivé, vyhrazuje si právo zablokovat či zrušit uživatelský účet takovéhoto Uživatele.

4.2. Uživatel je odpovědný za Uživatelský obsah. Umístěním Uživatelského obsahu na Server se Uživatel nezbavuje jakéhokoli práva k Uživatelskému obsahu a je oprávněn s ním disponovat, nestanoví-li tyto Podmínky jinak.

4.3. Umístěním Nahraného souboru na Server pověřuje Uživatel Poskytovatele k automatizovanému zpracování a uložení příslušného Nahraného souboru, popř. jeho kopií, na Serveru.

4.4. Umístěním Nahraného souboru na Server dále Uživatel pověřuje Poskytovatele, dle povahy Nahraného souboru, k automatizovanému zpracování obsahu souboru umožňujícímu vytvoření o zobrazení jakýchkoli dostupných metadat o obsahu souboru (zejména, dle povahy souboru, velikost, formát/codec, rozlišení), a to včetně vytvoření zmenšeného náhledu obsahu souboru, který bude spolu s názvem souboru reprezentovat obsah souboru na Serveru.

4.5. Umístěním Nahraného souboru k společnému sdílení na Server dále Uživatel pověřuje Poskytovatele k automatizovanému zpracování názvu Nahraného souboru a jeho zařazení do databáze pro vyhledávání Nahraných souborů Uživateli.

4.6. Uživatel bere na vědomí, že vytvoření „thumbnail” jakož i zpracování názvu Nahraného souboru probíhá automatizovaně a Uživatel bere na vědomí, že automatizované zpracovávání názvu souboru může v nezbytném rozsahu vést ke zkrácení, úpravě a/nebo změně jeho názvu za účelem jeho zařazení do systému Nahraných souboru na Serveru Poskytovatele. Poskytovatel však nijak nezkoumá obsah ani název Nahraného souboru. S výjimkou pověření/oprávnění uvedených v tomto článku 4.2. Podmínek Uživatel neuděluje Poskytovateli žádné oprávnění/licenci k užití Nahraného souboru.

4.7. Uživatel je povinen zajistit soulad umístění Nahraného souboru jakož i jiného Uživatelského obsahu na Server se Zásadami Uživatelského obsahu.

4.8. Uživatel prohlašuje, že je oprávněn Uživatelský obsah umístit na Server. A tím, že Uživatel umožní sdílení Nahraného souboru (popř. jiného Uživatelského obsahu), prohlašuje rovněž, že je oprávněn takový Uživatelský obsah sdílet v souladu s čl. 4.5. těchto Podmínek. Uživatel bere na vědomí, že plně odpovídá za to, aby Uživatelský obsah, zejména sdílené Nahrané soubory, byl zcela v souladu s ust. čl. 4.7 Podmínek. Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou škodu, která mu vznikne porušením těchto Podmínek ze strany Uživatele.

4.9. Poskytovatel neprovádí žádnou kontrolu oprávněnosti nebo neoprávněnosti ukládání nebo sdílení Uživatelského obsahu Uživatelem. Odpovědnost Poskytovatele je vymezena v čl. 5.2. těchto Podmínek.

4.10. Uživatel nesmí pozměňovat obsah Serveru ani do něj jakkoliv jinak zasahovat, ohrožovat, narušovat jeho provoz nebo získávat osobní údaje o jiných Uživatelích.

4.11. Uživatel není oprávněn zpřístupnit své přihlašovací údaje umožňující přístup na jeho uživatelský účet třetí osobě. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody, jako by se zneužití dopustil sám. V případě, že se Uživatel dozví nebo bude mít důvodné podezření o zneužití své účtu (či neoprávněném přístupu k němu), je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat Poskytovatele. V případě, že tuto skutečnost Poskytovateli bezodkladně neoznámí, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody, jako by se zneužití dopustil sám.

4.12. Služba poskytovaná na Serveru není službou trvalé zálohy informací a/nebo dat. Uživatel je odpovědný za vlastní zálohování Nahraných souborů či jiného Uživatelského obsahu, a to na své vlastní náklady. Poskytovatel nezaručuje, že jakýkoli Uživatelský obsah, nebude poškozen, změněn či smazán. Poskytovatel není odpovědný za případnou škodu nebo jakoukoliv jinou újmu, způsobenou ztrátou Uživatelského obsahu.

4.13. Uživatelské účty nelze bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele bezplatně či úplatně převádět, půjčovat, pronajímat, prodávat ani jakkoliv jinak trvale či dočasně zcizovat či poskytovat třetím osobám. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat či zrušit uživatelské účty, které používá více osob nežijících v jedné společné domácnosti, nebo blokovat či zrušit uživatelské účty, které byly v rozporu s tímto ustanovením.

 

 5. Práva a povinnosti Poskytovatele

5.1. Poskytovatel žádným způsobem nesleduje, neotevírá ani neanalyzuje Uživatelský obsah. Pouze Uživatelé mají umístněním souboru na Server právo se rozhodnout a sdílet v privátní síti Nahraný soubor. Tímto ustanovením není dotčeno právo omezovat přístup či mazat Uživatelský obsah dle těchto Podmínek.

5.2. Poskytovatel odpovídá (v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v účinném znění) za obsah informací nahraných Uživatelem na Server pouze tehdy, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání Uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání Uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

5.3. Poskytovatel není (v souladu s ustanovením § 6 zákona o některých službách informační společnosti) povinen dohlížet na obsah jím přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

5.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo smazat, odstranit, znepřístupnit či jinak omezit dostupnost jakéhokoli Uživatelského obsahu, zejména:

  5.4.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo smazat, odstranit, znepřístupnit či jinak omezit dostupnost komentářů publikovaných na Serveru Uživatelem.

  5.4.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo smazat, odstranit, znepřístupnit či jinak omezit dostupnost jakéhokoli Nahraného souboru, a to zejména pokud nebyl v případě  Registrovaných Uživatelů stažen žádným Uživatelem alespoň po dobu dvou (3) měsíců, pokud nebyl v případě Ověřených Uživatelů stažen žádným Uživatelem alespoň po dobu pěti (6) měsíců, dozví-li se Poskytovatel o protiprávnosti obsahu Nahraného souboru nebo o protiprávnosti jednání Uživatele. nebo v případě zrušení účtu ze strany Uživatele.

5.5. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn kdykoliv a jakýmkoliv způsobem upravit Server, jakož i poskytované Služby, jejich rozsah a podmínky, a to bez předchozího upozornění Uživatele. Uživatel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že tyto úpravy mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých Služeb, případně tuto funkčnost mohou i zcela vyloučit. Uživateli nevzniká nárok na náhradu škod plynoucích z tohoto omezení nebo zastavení funkčnosti poskytovaných služeb způsobených takovýmito úpravami Serveru nebo Služeb.

 

 6. Oznámení o Uživatelském obsahu porušujícím podmínky Serveru a/nebo právní předpisy

6.1. Oznámení o Uživatelském obsahu porušujícím právní předpisy musí splňovat podmínky uvedené v Pravidlech Oznámení.

6.2. Oznamovatel odpovídá za správnost, pravdivost, úplnost, oprávněnost a odůvodněnost Oznámení ve smyslu Pravidel Oznámení. Oznamovatel nese odpovědnost za Oznámení, které nesprávně, nepravdivě, neoprávněně či neodůvodněně označuje právně nezávadný Uživatelský obsah, a to včetně odpovědnosti za škodu způsobenou Uživateli, jehož Uživatelského obsahu se Oznámení týká, nebo Poskytovateli.

6.3. V případě, že Oznámení nebude obsahovat nejméně údaje a informace uvedené v Pravidlech Oznámení, nemusí být takové Oznámení ze strany Poskytovatele považováno vzhledem k okolnostem případu za řádně učiněné. Poskytovatel si v takovém případě vyhrazuje vyžádat doplňující informace k Oznámení.

6.4. Uživatel, jehož Nahraný soubor byl v důsledku Oznámení odstraněn nebo znepřístupněn, je oprávněn do 7 dnů ode dne odstranění nebo znepřístupnění příslušného Nahraného souboru zaslat Poskytovateli sdělení řádně, úplně a pravdivě odůvodňující, že obsah Nahraného souboru a jeho umístění na Server je v souladu s právem (dále jen „Protioznámení”). Poskytovatel může (není však povinen) využít informace uvedené v Protioznámení pro vyhodnocení dalšího případu obdržení Oznámení. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel není po obdržení Protioznámení povinen odstraněný nebo znepřístupněný Nahraný soubor znovu zpřístupnit.

 

 7. Následky porušení Podmínek

7.1. V případě, že Poskytovatel odstraní či znepřístupní Uživatelský obsah z důvodu porušení těchto Podmínek nebo právních předpisů ze strany Uživatele, eviduje Poskytovatel příslušnému Uživateli první případ porušení těchto Podmínek. Další užívání Služeb a Serveru ze strany Uživatele je Poskytovatel oprávněn v takovém případě podmínit prohlášením Uživatele o souhlasu s těmito Podmínkami a Zásadami Uživatelského obsahu.

7.2. V případě opakovaného porušení těchto Podmínek ze strany stejného Uživatele je Poskytovatel oprávněn:

 7.2.1. omezit práva Uživatele a/nebo rozsah Služeb poskytovaných Uživateli (například, mimo jiné, neumožnit uložení (upload) jakéhokoli souboru); a/nebo

  7.2.2. podmínit další užívání Služeb a Serveru ze strany Uživatele prohlášením o právní bezvadnosti veškerého Uživatelského obsahu, který Uživatel umístil na Server.

7.3. V případě dalšího podstatného porušení Podmínek nebo v případě jakéhokoli mimořádně závažného porušení těchto Podmínek (např. porušení čl. 2.2. a/nebo čl. 2.3. Zásad Uživatelského obsahu) nebo právních předpisů je Poskytovatel oprávněn:

 7.3.1. omezit práva Uživatele a/nebo rozsah Služeb poskytovaných Uživateli (například, mimo jiné, neumožnit uložení (upload) jakéhokoli souboru);

  7.3.2. účet Uživatele bez náhrady zablokovat či zrušit; a/nebo

  7.3.3. znemožnit přístup tohoto Uživatele k jím využívaným partnerským programům.

7.4. Uživatel, jemuž byl zablokován nebo zrušen účet Uživatele, není oprávněn nadále užívat Služby nebo Server, a to ani pod odlišným účtem.

 

 8. Odpovědnost za škodu

8.1. Není-li v těchto Podmínkách stanoveno výslovně jinak, Služby poskytované Poskytovatelem Uživateli jsou poskytovány „tak jak jsou”. Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb nebo Serveru, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služeb. Poskytovatel zejména Uživateli nezaručuje, že:

  8.1.1. Služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu;

  8.1.2. Služby budou plně funkční po celou dobu dostupnosti Služeb;

  8.1.3. Služby budou poskytovány bez chyb;

  8.1.4. Uživatelský Obsah bude vždy dostupný, úplný, správný, přesný, nepoškozený nebo nezměněný;

  8.1.5. Uživatelský Obsah neporušuje právní předpisy či práva nebo oprávněné zájmy Uživatelů nebo třetích osob.

8.2. Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že Poskytovatel neposkytuje ohledně poskytování Služeb žádné záruky, a že je proto poskytování Služeb spojeno s určitým rizikem. Uživatel toto riziko akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním Služeb.

8.3. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Serveru, Služeb či jakéhokoli Uživatelského Obsahu. Poskytovatel vůči Uživateli zejména neodpovídá za:

  8.3.1. nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost či funkčnost nebo rychlost jakékoliv Služby;

  8.3.2. nedoručení, neuložení či ztráta jakéhokoli Uživatelského obsahu, zejména zprávy či komentáře;

  8.3.3. ztrátu, neuložení nebo poškození jakéhokoliv Uživatelského obsahu, včetně Nahraných souborů.

 

 9. Ochrana osobních údajů a Obchodní sdělení

9.1. Poskytovatel chrání informace a osobní údaje obdržené od Uživatelů, a to včetně osobních (popř. citlivých) údajů, v souladu s právními předpisy a Zásadami ochrany osobních údajů.

9.2. Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazovány informační sdělení na výrobky a služby družstva EVOLUCE, jeho členů a sympatizantů(dále jen „informační sdělení”). Tato informační sdělení se mohou týkat obsahu Služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím Služeb i jiných informací.

 

 10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. V případě soudního řešení sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem je příslušným Městský soud v Brně.

10.2. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.

10.3. Jakákoliv komunikace mezi Uživatelem a Poskytovatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).

10.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit znění těchto Podmínek. Změny Podmínek nabývají účinnosti ke dni, který Poskytovatel určí, s tím, že ve vztahu ke každému jednotlivému Uživateli změny nabývají účinnosti pouze, pokud Uživatel se změnou Podmínek projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje pokračování ve využívání Služeb Poskytovatele ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen se zdržet užívání služeb Poskytovatele po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek.

10.5. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.