upravující pravidla a principy získávání a následné správy (zpracování) osobních údajů uživatelů Serveru

(část Všeobecných smluvních podmínek užívání služeb poskytovaných společností Evoluce, družstvo na stránkách evoluce.eu)

 

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto Zásady Ochrany osobních údajů představují nedílnou a závaznou součást Podmínek

1.2. Výrazy a definice s velkým počátečním písmenem použité v těchto Zásadách Ochrany osobních údajů, avšak zde nedefinované, mají význam jim přiřazený v Obecných podmínkách.

 

 2. Ochrana osobních údajů

2.1. Poskytovatel nezpracovává osobní údaje Uživatelů jinak, než za podmínek daných právními předpisy k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž Uživatel vyslovil souhlas. Veškeré údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění níže uvedených účelů a zpravidla pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

2.2. Provedením Registrace uděluje Uživatel Poskytovateli jako správci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v účinném znění (dále jen „ZoOÚ”) souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle Podmínek, za účelem identifikace Uživatele při užívání Služby. Poskytovatel se zavazuje chránit veškeré údaje Uživatele, získané při Registraci, v souladu se ZoOÚ. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele poskytnout informace o Uživateli orgánům veřejné moci v případech upravených právními předpisy.

2.3. V souvislosti s poskytováním Služby jsou zpracovávány v souladu se ZoOÚ, osobní údaje jednotlivých Uživatelů. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu Uživatelů nebo na základě oprávnění vyplývajícího ze ZoOÚ. Osobní údaje každého Uživatele jsou zpracovávány v rozsahu údajů, které příslušný Uživatel poskytne nebo zvolí, že je Poskytovatel oprávněn je zjišťovat.

2.4. Osobní údaje jsou ve vztahu k Uživateli zpracovávány ve výše uvedeném rozsahu, a to za účelem poskytování Služeb a komunikace mezi Poskytovatelem a Uživateli.

2.5. Správcem i zpracovatelem zpracovávaných osobních údajů je Poskytovatel. Poskytovatel jako správce osobních údajů může zpřístupnit zpracovávané osobní údaje výhradně v souvislosti s provozem Serveru a poskytováním dalších služeb na Serveru prostřednictvím dalších poskytovatelů výrobků a služeb a to pouze členům a sympatizantům Provozovatele (EVOLUCE, družstvo).

2.6. Osobní údaje jednotlivých Uživatelů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

2.7. Osobní údaje jsou ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány zpravidla pouze na dobu nezbytnou pro statistické zpracování činnosti Uživatele při používání Služby, nejdéle však po dobu 30 dnů přesahující dobu, po kterou daný subjekt údajů Uživatelem ve smyslu těchto podmínek užívá Služby. IP adresa Uživatele je uchovávána nejvýše na dobu nezbytnou pro vyhodnocení a zajištění zabezpečení Serveru a na něm poskytovaných Služeb. Osobní údaje subjektu, který přestane být Uživatelem (např. důsledku zrušení účtu), jsou nejdéle po uplynutí výše uvedené lhůty trvale odstraněny. Poskytovatel si vyhrazuje zpracovávat anonymizované údaje o užívání Služby za účelem zlepšení provozu Serveru a na něm poskytovaných Služeb.

2.8. Každý Uživatel má právo požádat Poskytovatele, o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů, která mu bude bez zbytečného odkladu předána. Za poskytnutí informace je Poskytovatel oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

2.9. Každý Uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že Poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Poskytovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby Poskytovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Jestliže bude žádost Uživatele shledána oprávněnou, Poskytovatel neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Poskytovatel žádosti nevyhoví, může se Uživatel obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo Uživatele obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.

2.10. Osobní údaje zpracovávané Poskytovatelem nemohou být za podmínek uvedených v ZoOÚ předány jiné třetí osobě, výjimku tvoří poskytovatelé výrobků a služeb, kteří jsou členy či sympatizanty Provozovatele (EVOLUCE, družstvo).

 

3. Obchodní a Informační sdělení

3.1. Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazovány Informační sdělení (dále jen „Informační sdělení”). Tato Informační sdělení se mohou týkat obsahu Služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím Služeb i jiných informací.

3.2. Uživatel vyjádřil při Registraci nebo jiné příležitosti nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, proto NEMŮŽE Poskytovatel v souladu se zákonem o některých službách informační společnosti informovat formou reklamních sdělení Uživatele o službách a produktech subjektů, které jsou s Poskytovatelem ve smluvním vztahu, a to s využitím jak jeho uživatelského účtu, tak e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí.

3.3. Uživatel vyjádřil při Registraci nebo jiné příležitosti souhlas se zasíláním Informačních sdělení, proto může Poskytovatel v souladu se zákonem o některých službách informační společnosti informovat formou Informačních sdělení Uživatele o službách a produktech svých i subjektů, které jsou členové a sympatizanti družstva EVOLUCE - Provozovatele, a to s využitím jak uživatelského účtu Uživatele, tak e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí.