upravující základní pravidla a povolený charakter přípustných informací a dat umisťovaných Uživateli na Server

(část Všeobecných smluvních podmínek užívání služeb poskytovaných společností Evoluce, družstvo na stránkách evoluce.eu)

 

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto Zásady Uživatelského obsahu představují nedílnou a závaznou součást Podmínek

1.2. Výrazy a definice s velkým počátečním písmenem použité v těchto Zásadách Uživatelského obsahu, avšak zde nedefinované, mají význam jim přiřazený v Obecných podmínkách.

 

2. Zásady Uživatelského obsahu

2.1. Uživatel má ve vztahu k Nahraným souborům, jakož i jinému Uživatelskému obsahu následující práva a povinnosti:

 2.1.1. Uživatel je oprávněn zvolit si název Nahraného souboru. Název Nahraného souboru nesmí obsahovat vulgarizmy nebo výrazy, které odporují čl. [2.2.] a/nebo [2.3.] těchto Zásad Uživatelského obsahu. Nebude-li takový název odpovídat podmínkám uvedeným v předchozí větě nebo bude-li jinak obsahově či graficky nevhodný, vyhrazuje si Poskytovatel právo na změnu názvu nebo odstranění takto nazvaného Nahraného souboru ze Serveru nebo na omezení přístupu k takto Nazvanému souboru.

 2.1.2. Uživatel je povinen při umístění Nahraného souboru na Server rozhodnout o tom, zda bude Nahraný soubor sdílet v základní skupině či zda bude přístup k Nahranému souboru omezen.

 2.1.3. Při umístění Nahraného souboru v podobě archivu na Server může být Uživatel vyzván, aby rozhodl o tom, zda bude Nahraný soubor (archiv) rozbalen/extrahován. Veškerý obsah extrahovaného archivu představuje Uživatelem Nahrané soubory ve smyslu těchto Zásad Uživatelského obsahu.

 2.1.4. Uživatel se zavazuje zdržet se umísťování erotického a/nebo pornografického Uživatelského obsahu na Server. V případě, že Uživatel na Server umístí v rozporu s tímto zákazem erotický a/nebo pornografický Uživatelský obsah, bude takový Uživatelský obsah odstraněn.

 2.1.5. Neregistrovaní Uživatelé nemohou vkládat a mazat své Nahrané soubory, ani stahovat jiné data. Registrovaný Uživatel může dát pouze podnět ke smazání svého Nahraného souboru, který je dostupný na stránce evoluce.eu. Ověření Uživatelé mohou jimi Nahrané soubory mazat.

 2.1.6. Registrovaný a Ověřený Uživatel nemůže obsah Nahrávaných souborů znepřístupnit pro další Uživatele (např. prostřednictvím ochránění heslem), či přístup k souboru omezit. Uživatel umístěním Nahraných souborů nesmí porušovat pravidla stanovené těmito Zásadami Uživatelského obsahu.

2.2. Umístění Uživatelského obsahu na Server, zejména ve vztahu k názvu a obsahu Nahraných souborů ukládaných Uživatelem na Server Poskytovatele, textům komentářů a/nebo obsahu pošty, nesmí být v rozporu s právními předpisy a Podmínkami, zejména pak těmito Zásadami Uživatelského obsahu, jakož i s právy a právem chráněnými zájmy Poskytovatele, ostatních Uživatelů nebo třetích osob. Uživatel zejména nesmí umístěním Nahraných souborů na Server:

 2.2.1. porušovat autorská práva, práva související s právem autorským, práva k ochranné známce, obchodní jméno, chráněné označení původu nebo práva průmyslová;

 2.2.2. podněcovat k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, hanobí národ, etnické skupiny, rasy a/nebo přesvědčení;

 2.2.3. podporovat nebo propagovat hnutí prokazatelně směřující k potlačení práv a svobod člověka;

 2.2.4. podněcovat k trestnému činu, k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené zákonem, nebo schvalují trestný čin;

 2.2.5. zobrazovat týrání zvířete;

 2.2.6. obsahovat nepravdivý údaj o jiném/jiné, způsobilý značnou měrou ohrozit jeho/její vážnost, dobré jméno nebo pověst, poškodit jej/ji v zaměstnání, narušit jeho/její rodinné vztahy nebo způsobit mu/jí jinou vážnou újmu;

 2.2.7. propagovat jakýmkoliv způsobem podnikatele v konkurenčním vztahu s Poskytovatelem nebo obsahují materiál způsobilý poškodit dobré jméno Poskytovatele;

 2.2.8. porušovat zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti či porušovat nebo ohrožovat obchodní tajemství třetí osoby;

 2.2.9. šířit nevhodné či škodlivé soubory a/nebo informace, zejména viry, trojské koně, rootkity, backdoory, spyware, adware, či jakýkoli jiný malware;

 2.2.10. šířit soubory a/nebo informace představující přímý či nepřímý odkaz na obsah, který neodpovídá požadavkům těchto Zásad Uživatelského obsahu, zejména linky URL, URI , trackery, torrents, a jiné odkazy.

2.3. Uživatel nesmí na Server umisťovat soubory, které obsahují jakákoliv pornografická díla.

2.4. Uživatel se nesmí v rámci Serveru chovat nebo zneužívat Službu způsobem, který by byl v rozporu s právními předpisy, těmito Podmínkami, jakož i s právy a právem chráněnými zájmy Poskytovatele, ostatních Uživatelů nebo třetích osob, např. vkládat nebo zasílat jakýmkoliv způsobem nevyžádaná obchodní sdělení (tzv. „spam”) nebo nahrávat takový Uživatelský obsah, který omezuje funkčnost Služby nebo činí její užívání ze strany ostatních Uživatelů obtížnější.

2.5. Uveřejňování reklamy je zakázáno Uživateli i Poskytovateli. Místo reklamy může být na Serveru použito jen bezplatné poskytování seriozních informaci o výrobcích a službách Uživatelů, kteří spolupracují s EVOLUCE, družstvo. Pro tento účel je vyhrazena zvláštní sekce na Serveru a právo zveřejnění informaci je vyhrazeno Poskytovateli.

2.6. Uživatel nesmí vkládat na Server jakoukoliv placenou nebo neplacenou reklamu či reklamu třetích osob. V případě publikování reklamy Uživatelem si Poskytovatel vyhrazuje právo zablokovat Uživateli možnost publikování komentářů k souborům nebo odstranění veškerých Nahraných souborů, které reklamu obsahují. Porušení tohoto ustanovení se považuje za mimořádně závažné porušení Podmínek ve smyslu čl. 7.3. Obecných Podmínek.