STANOVY DRUŽSTVA

EVOLUCE, družstvo,

 

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek I

Obchodní firma a sídlo

 1. Obchodní firma: EVOLUCE, družstvo -----------------------------------------------------------------
 2. Sídlo:             Zemědělská 358, 664 63 Žabčice-----------------------------------------------------

 

Článek II

Účel a postavení družstva

 

 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání. Družstvo je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým jménem. Za porušení závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové družstva neručí za závazky družstva. ----------------------------------------
 2. Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou. ---------------------------------------------------------------------

 

Článek III

Předmět podnikání (činnosti)

 

 1. Předmětem podnikání (činnosti družstva) je: --------------------------------------------------------------

     Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona --------------------

 

ČÁST DRUHÁ

ZÁKLADNÍ KAPITÁL A VKLADY ČLENŮ

 

Článek IV

Základní kapitál

 

 1. Základní kapitál tvoří souhrn členských vkladů (základních a dalších), k jejichž splacení se členové zavázali. ----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Článek V

Členský vklad

 

 1. Základní členský vklad činí 100,- Kč a je splatný do 15 dnů ode dne rozhodnutí předsedy družstva o přijetí za člena družstva, a to v hotovosti do pokladny nebo bezhotovostně na účet družstva. V případě, že ve stanovené lhůtě nebude základní členský vklad splacen, pozbývá rozhodnutí o přijetí za člena platnosti. ----------------------------------------------------------------------
 2. Výše základního členského vkladu je pro všechny členy družstva stejná. -----------------------------
 3. Člen se může podílet na základním kapitálu jedním nebo více dalšími členskými vklady. ---------
 4. Členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a dalších členských vkladů.-------

ČÁST TŘETÍ

ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU

 

Článek VI

Vznik členství v družstvu

 

 1. Členy družstva mohou být osoby fyzické i právnické. ---------------------------------------------------
 2. Členství v družstvu vzniká jen při splnění všech podmínek stanovených tímto zákonem a stanovami, a to -----------------------------------------------------------------------------------------------
 3. dnem rozhodnutí členské schůze o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, nebo -------------------------------------------------------------------------------------------
 4. převodem nebo přechodem družstevního podílu. -----------------------------------------------------
 5. Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí družstva o přijetí musí mít písemnou formu a vždy obsahují firmu družstva, jméno a bydliště nebo sídlo uchazeče o členství a vymezení jeho družstevního podílu. O přijetí do družstva rozhoduje předseda družstva. -----------------------------

 

Článek VII

Zánik členství v družstvu

 

 1. Členství v družstvu zaniká -----------------------------------------------------------------------------------
 2. dohodou, ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 3. vystoupením člena, ---------------------------------------------------------------------------------------
 4. vyloučením člena, ----------------------------------------------------------------------------------------
 5. převodem družstevního podílu, -------------------------------------------------------------------------
 6. přechodem družstevního podílu, -----------------------------------------------------------------------
 7. smrtí člena družstva, -------------------------------------------------------------------------------------
 8. zánikem právnické osoby, která je členem družstva, ------------------------------------------------
  h) prohlášením konkursu na majetek člena, --------------------------------------------------------------
  i) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, ----------------------------------
  j) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu, --------------------------------------------------
  k) zánikem družstva bez právního nástupce. -------------------------------------------------------------
 9. Dohoda o zániku členství a oznámení o vystoupení člena z družstva musí mít písemnou formu. -
 10. Výpovědní doba pro vystoupení z družstva je 2 měsíce. ------------------------------------------------
 11. Člen může být z družstva vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, přestal splňovat podmínky pro členství nebo z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách. -------------------------------------------------------------------------------------
 12. Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha. O udělení výstrahy rozhoduje předseda družstva. Ve výstraze se uvede důvod jejího udělení a člen se upozorní na možnost vyloučení a vyzve se, aby s porušováním členských povinností přestal a následky porušení členských povinností odstranil; k tomu se členovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů. ---
 13. O vyloučení člena z družstva rozhoduje členská schůze. Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení; k námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihlíží. Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek. ----------------------------------------------

 

Článek VIII

Seznam členů

 

 1. Družstvo vede seznam členů. --------------------------------------------------------------------------------
 2. Do seznamu členů se zapisují -------------------------------------------------------------------------------
 3. a) jméno a bydliště nebo sídlo, případně také jiná členem určená adresa pro doručování, ---------
  b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu a ---------------------------------------------------
  c) výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu. -------------
 4. Člen oznámí a doloží družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala. Družstvo provede zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána. ----------------------------

Článek IX

Práva a povinnosti členů

 

 1. Člen má v souladu se zákonem a stanovami právo zejména ---------------------------------------------
 2. a) volit a být volen do orgánů družstva, --------------------------------------------------------------------
  b) účastnit se řízení a rozhodování v družstvu, ------------------------------------------------------------
  c) podílet se na výhodách poskytovaných družstvem. ----------------------------------------------------
 3. Člen je zejména povinen--------------------------------------------------------------------------------------
 4. a) dodržovat stanovy, -----------------------------------------------------------------------------------------
  b) dodržovat rozhodnutí orgánů družstva. -----------------------------------------------------------------

 

 

Článek X

Uhrazovací povinnost

 

 1. Členská schůze může uložit členům družstva povinnost přispět na úhradu ztráty družstva (dále jen „uhrazovací povinnost“). Uhrazovací povinnost je stejná pro všechny členy a její výše činí nejvýše trojnásobek základního členského vkladu. Uhrazovací povinnost lze uložit i opakovaně. Další uhrazovací povinnost členovi nelze uložit, pokud celková výše uhrazovací povinnosti člena za dobu trvání jeho členství v družstvu dosáhne trojnásobku základního členského vkladu.
 2. Uhrazovací povinnost může členská schůze uložit také jen těm členům družstva, kteří způsobili ztrátu družstva nebo se podstatným způsobem na vzniku ztráty družstva podíleli. ------------------
 3. Kdo byl členem družstva pouze po určitou část účetního období, v němž vznikla ztráta družstva, plní pouze poměrnou část uhrazovací povinnosti za tuto část účetního období. ----------------------

 

Článek XI

Družstevní podíl

 

 1. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. -------------
 2. Každý člen může mít pouze 1 družstevní podíl. ----------------------------------------------------------
 3. Vylučuje se, aby byl družstevní podíl ve spoluvlastnictví. ----------------------------------------------
 4. Je vyloučeno zřízení zástavního práva k družstevnímu podílu. -----------------------------------------

 

Článek XII

Převod družstevního podílu

 

 1. Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se může stát členem družstva. ----------
 2. Člen může převést svůj družstevní podíl na jiného člena a na osobu, která není členem, jen se souhlasem předsedy družstva.-------------------------------------------------------------------------------
 3. Převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny. Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, ledaže smlouva určí účinky později. Tytéž účinky jako doručení smlouvy má doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy. ---

 

Článek XIII

Přechod družstevního podílu

 

 1. Družstevní podíl přechází na právního nástupce člena. Družstevní podíl se dědí, členství dědice v družstvu podléhá souhlasu předsedy družstva a vzniká udělením souhlasu předsedy družstva. Dědic, který se nestal členem, má nárok na vypořádací podíl. -----------------------------------------

 

Článek XIV

Splynutí družstevních podílů

 

 1. Nabude-li člen za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, jeho družstevní podíly splývají v jediný družstevní podíl v den, kdy je člen nabude. Jsou-li však s každým z družstevních podílů spojena práva třetích osob, družstevní podíly splývají až dnem, kdy tato práva třetích osob zaniknou, ledaže dohoda člena družstva s takovou třetí osobou určí jinak. -----

 

 

Článek XV

Rozdělení družstevního podílu

 

 1. Družstevní podíl lze rozdělit se souhlasem předsedy družstva. Rozdělit družstevní podíl nelze, pokud by v důsledku rozdělení družstevního podílu klesla majetková účast převodce nebo nabyvatele družstevního podílu v družstvu pod výši základního členského vkladu. -----------------

 

 

Článek XVI

Vypořádací podíl

 

 1. Vypořádací podíl se určí poměrem splněné vkladové povinnosti člena, kterému v daném účetním období zaniklo členství, k členskému vkladu vůči souhrnu splněných vkladových povinností všech členů k členským vkladům k poslednímu dni tohoto účetního období. Při výpočtu vypořádacího podílu se poměr podle předchozí věty násobí výší vlastního kapitálu družstva po odečtení rezervního fondu, je-li podle jiného právního předpisu nebo stanov zřízen, a to v rozsahu, v jakém podle jiného právního předpisu nebo stanov nelze rezervní fond rozdělit mezi členy družstva, zjištěného z účetní závěrky sestavené k poslednímu dni účetního období, v němž členství zaniklo. Zanikne-li členství do 30. června daného účetního období, určí se vypořádací podíl z vlastního kapitálu družstva k poslednímu dni předcházejícího účetního období, je-li takto zjištěný vypořádací podíl vyšší. -------------------------------------------------------
 2. Vypořádací podíl je splatný uplynutím 3 měsíců ode dne, kdy byla nebo mohla být zjištěna jeho výše. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3. Vypořádací podíl vyloučeného člena splatný ve lhůtě 1 roku poté, kdy byla nebo mohla být zjištěna jeho výše podle odstavce 1, nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení skončeno. -----------------------------

ČÁST ČTVRTÁ

ORGÁNY DRUŽSTVA

 

Článek XVII

Orgány družstva

 

 1. Orgány družstva jsou ------------------------------------------------------------------------------------------
 2. členská schůze, -------------------------------------------------------------------------------------------
  b) předseda družstva ----------------------------------------------------------------------------------------
 3. Členem orgánu družstva může být jen člen družstva; v případě fyzické osoby pouze člen družstva starší 18 let. ------------------------------------------------------------------------------------------
 4. Kontrolní komise se nezřizuje, její působnost vykonává členská schůze. -----------------------------
 5. Každý člen družstva má při hlasování v orgánu družstva 1 hlas. ---------------------------------------

 

Článek XVIII

Členská schůze

 

 1. Právo zúčastnit se členské schůze a hlasovat na ní mají členové družstva, likvidátor a osoby, o nichž tak stanoví právní předpis. --------------------------------------------------------------------------
 2. Členskou schůzi svolává předseda družstva nejméně jednou za každé účetní období. --------------
 3. Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc. ----------------------------------------------------------------
 4. Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze. ----------------
 5. Pozvánka obsahuje alespoň ----------------------------------------------------------------------------------
 6. a) firmu a sídlo družstva, -------------------------------------------------------------------------------------
  b) místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba zahájení členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit, ---------------------------------------------------
  c) označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze, ---------------------------
  d) program členské schůze a ---------------------------------------------------------------------------------
  e) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce. --------------------------------------------------------------
 7. Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení. ---------------------------------------
 8. Členská schůze, na které se má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena. -------------------
 9. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu členské schůze, lze projednávat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva. -------------------------------------------------------
 10. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů, nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo stanovy účast členů majících vyšší počet hlasů. ----------------------------------------------------------------------------------------------
 11. Při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet a při přijímání usnesení se nepřihlíží k přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo. ----------------------------
 12. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo stanovy vyšší počet hlasů. --------------------------------------------------------------
 13. Jestliže má být přijato usnesení členské schůze o některé z následujících záležitostí: ---------------
 14. a) schválení poskytnutí finanční asistence, ----------------------------------------------------------------
  b) uhrazovací povinnosti, -------------------------------------------------------------------------------------
  c) zrušení družstva s likvidací, ------------------------------------------------------------------------------
  d) přeměně družstva, -----------------------------------------------------------------------------------------
  e) vydání dluhopisů. -------------------------------------------------------------------------------------------

je členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů, a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů. ------------------------------

 1. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na náhradní členské schůzi rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni a projeví-li s tím souhlas všichni členové družstva. ----------------------------------------------------------------------------------------------
 3. Každý člen má při hlasování na členské schůzi 1 hlas. ---------------------------------------------------

 

 

Článek XIX

Působnost členské schůze

 

 1. Členská schůze--------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. a) mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti, -----------------
  b) volí a odvolává předsedu družstva, ---------------------------------------------------------------------
  c) určuje výši odměny předsedy družstva, ----------------------------------------------------------------
 3. d) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku, -----------------------------------------------------------------------------------------------e) schvaluje smlouvu o výkonu funkce, ------------------------------------------------------------------
  f) schvaluje poskytnutí finanční asistence, ---------------------------------------------------------------
  g) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení, ----------------------------------
  h) rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, -----------------------------------------------------
  i) rozhoduje o uhrazovací povinnosti, ---------------------------------------------------------------------
  j) rozhoduje o vydání dluhopisů, --------------------------------------------------------------------------
  k) schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva, --------------------------------------------------------------------------------------
  l) rozhoduje o přeměně družstva, --------------------------------------------------------------------------
  m) schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení, ---------------------------------
  n) schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení, neurčí-li stanovy, že ji členská schůze neschvaluje, --------------------------------------------------------------------------------
  o) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací, --------------------------------------------------------------
  p) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně, --------------------------------------------
  q) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem, --------------------------------
  r) rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. ------------
 4. Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, které zákon ani stanovy do její působnosti nesvěřují; to neplatí, jestliže se jedná o záležitosti svěřené zákonem do působnosti předsedy družstva. ----------------------------------------------------------------
 5. Člen nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací právo, --------------------------------------------
 6. a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu, --------------------------
  b) rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení z družstva, -----------------------------------------------------------------------------------------------------
  c) rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena orgánu družstva, -------------------
  d) rozhoduje-li členská schůze o schválení poskytnutí finanční asistence ve vztahu k němu. ----

 

Článek XX

Rozhodování per rollam

 

 1. Připouští se rozhodování per rollam. V tomto případě zašle družstvo nebo osoba oprávněná ke svolání členské schůze všem členům návrh rozhodnutí. ----------------------------------------------
 2. Návrh rozhodnutí obsahuje-----------------------------------------------------------------------------------
 3. a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění, ----------------------------------------------------
  b) lhůtu pro doručení vyjádření člena určenou stanovami, která činí 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členovi, ----------------------------------------------------------------
  c) podklady potřebné pro jeho přijetí. ----------------------------------------------------------------------
 4. Nedoručí-li člen ve lhůtě podle odst. 2 písm. b) družstvu souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. -----------------------------------------------------------------------------------------
 5. Vyžaduje-li zákon o obchodních korporacích, aby rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno veřejnou listinou, má vyjádření člena formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí členské schůze, kterého se vyjádření týká. ---------------------------------------------------

 

Článek XXI

Předseda družstva

 

 1. Představenstvo se nezřizuje, statutárním orgánem družstva je předseda družstva. Družstvo zastupuje navenek předseda družstva. ----------------------------------------------------------------------
 2. Funkční období předsedy družstva je 5 let. ----------------------------------------------------------------
 3. Předsedovi družstva přísluší obchodní vedení družstva. Předseda družstva plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy, zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. -------------------------------------------------------------------------------------
 4. Zákaz konkurence předsedy družstva -----------------------------------------------------------------------
 5. Předseda družstva nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. ------------------------------------------
 6. Předseda družstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. ---------
 7. Předseda družstva nesmí být současně členem kontrolní komise družstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo. -----------------------------
 8. Usnesení členské schůze mohou určit další omezení. -----------------------------------------------
 9. Předseda družstva informuje předem družstvo o okolnostech podle předchozího odstavce. Pokud byla členská schůze v okamžiku zvolení předsedy družstva na některou z okolností podle předchozího odstavce výslovně upozorněna nebo vznikla-li později a předseda družstva  na ni písemně upozornil, má se za to, že předseda družstva  činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, vyslovila-li členská schůze nesouhlas s takovou činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na tyto okolnosti upozorněna. -----------------------------------------------------------

ČÁST PÁTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek XXII

Použití zisku a úhrada ztráty

 

 1. O způsobu použití zisku a úhrady případné ztráty rozhoduje členská schůze. -----------------------
 2. Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, se usnáší členská schůze při projednání řádné účetní závěrky. ------------------------------------------------------------------------------------------------
 3. Podíl člena na zisku určeném k rozdělení mezi členy se určí poměrem výše jeho splaceného vkladu k splaceným vkladům všech členů. U členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se tento podíl poměrně krátí. --------------------------------------------------------------------
 4. Usnesení členské schůze může určit jiný způsob vymezení podílu člena na zisku, který se má rozdělit mezi členy. -------------------------------------------------------------------------------------------

Článek XXIII

 

Právní vztahy neupravené těmito stanovami se řídí zákonem o obchodních korporacích, příp. občanským zákoníkem, či jinými obecně závaznými právními předpisy České republiky. ------------

! Důležitá zpráva !

Náhradní termín setkání v Radějově 2. - 4.10.2020 je zrušen!